Iskanje ključne besede

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacije javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003, 61/2005 - ZDIJZ) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, jih pooblaščena uradna oseba, v kolikor je to mogoče, izloči iz dokumenta in prosilca seznani z vsebino preostalega dokumenta.

Izjeme prostega dostopa do informacij javnega značaja po 6. členu ZDIJZ so:

1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen;
2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih atkov;
4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike;
5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek;
6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;
7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;
8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;
9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine;
10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave ali kulturne dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote;
11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.

Stroške za posredovanje informacij javnega značaja se zaračunava skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 40/2004).

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA AVDITORIJA PORTOROŽ

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož: http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cd386f96-45f8-439f-a359-81d22edc9c0c

 

POSTOPEK ZA DOSTOP DO INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Uradna oseba, pooblaščena za posredovanje informacij javnega značaja, ki jih poseduje Avditorij Portorož - Portorose je Borut Bažec, direktor Avditorija Portorož - Portorose, Senčna pot 8 A, 6320 Portorož, e-pošta: info@avditorij.si (tajništvo), tel.: 05 67 66 710.

Prosilec ima na zahtevo pravico pridobiti informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled (v prostorih Avditorija), ustno ali da pridobi njen prepis (izdelava dvojnika s tehničnimi sredstvi), fotokopijo ali njen elektronski zapis. Prosilec sicer lahko sam izbere obliko, v kateri želi dobiti informacijo javnega značaja, če se ta nahaja tako v elektronski kot v fizični obliki. Želja prosilca se upošteva, kolikor je mogoče oziroma tehnično izvedljivo, razen če organ ne razpolaga z ustreznimi tehničnimi možnostmi in bi mu to povzročilo nerazumno visoke stroške ali bi moral ravnati nezakonito.

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo. Prosilec mora v zahtevi navesti informacijo, s katero se želi seznaniti, in opredeliti na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). Prosilec svoje zahteve ni dolžan pravno utemeljiti.

Pravno varstvo pa ima le prosilec, ki je vložil pisno zahtevo. Prosilec, ki mu je bila izdana odločba, s katero je organ pisno zahtevo v celoti ali delno zavrnil ali sklep, s katerim je organ zadevo zavrgel ali zaradi molka organa ali ko meni, da ni prejel informacije, ki jo je zahteval, organ pa je na njegovo zahtevo po posredovanju želene informacije bodisi izdal negativno odločbo bodisi sploh ni odloča, se lahko pritoži na pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja (Kržičeva 9, p.p. 78, 1001 Ljubljana).Objava seznamov evidenčnih naročil

Skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 v prilogi objavljamo sezname tistih evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3.


POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV AVDITORIJA PORTOROŽ - PORTOROSE


HIŠNI RED