Iskanje ključne besede

Oglaševanje

Na podlagi  17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/99 in 15/2004), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),  Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, ob pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljiščih (Uradni list RS, št. 114/03), Odloka o komunalnih taksah v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 26/01),  v skladu s 14. členom Odloka o uporabi celostne grafične podobe in sistema zunanjega označevanja v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 19/97 ) ter 3., 25. in 241. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.25/83, 36/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.10/91, 13/93 in 66/93) je Občinski svet občine Piran na 15. redni seji dne 15. 7. 2004 sprejel http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=b5b88453-33d3-4541-939e-aaddac07f9ed

Odlok o komunalnih taksah
https://www.piran.si/act/42151

Cenik plakatiranja, veljavnost od 1. 6. 2024 dalje


Pojasnila:

Plakatiranje se izvaja na osnovi Splošnih pogojev plakatiranja.
Termin plakatiranja je 7 dni, po tem roku nastopi nov termin za 7 dni,
Plakatno mesto predstavlja površino 70 cm x 100 cm, (B1 - pokončno).
Prilepke so dodatki k plakatom, ki se prilepijo k plakatu. Prilepke je potrebno dostaviti ločeno.
Bela podlaga se nalepi v primeru, ko je plakat manjši od formata B1.
V primeru, da besedilo plakata ni v skladu z zahtevami o dvojezičnosti, Avditorij zavrne naročilo za plakatiranje.
Plakatira se ob ponedeljkih in sredah. V kolikor je ponedeljek ali sreda dela prost dan, se opravi plakatiranje naslednji dan.

V Portorožu, 7.5.2024 
direktor: Borut Bažec

 

SPLOŠNI POGOJI PLAKATIRANJA

1. člen

Naročila za plakatiranje se sprejemajo izključno v pisni obliki, v sprejemni pisarni Avditorija Portorož-Portorose, Senčna pot 8 A (v nadaljevanju izvajalec), v času od ponedeljka do petka od 08.00 do 14.00 ure, prav tako vse morebitne spremembe in dopolnitve. Pogoj za pričetek plakatiranja je vnaprej plačana storitev na podlagi izstavljenega računa na blagajni Avditorija. Naročnik, ki nima poravnanih zapadlih obveznosti, ne more naročiti plakatiranja oziroma se izvedbo plakatiranja lahko odkloni.

2. člen

Plakatiranje se obračuna po ceni, ki je veljavna na dan plakatiranja. Obračunska enota za oglaševanje je 7 dni.

3. člen

Rezervacija plakatiranja je potrjena z dnem, ko je plačan predračun oziroma skladno s pogodbo o plakatiranju.

4. člen

Lepljenje plakatov predvidoma traja 1 dan, v kolikor ni moteno s strani nepredvidljivih okoliščin (vremenske razmere, zapore cest, idr.).

5. člen

Plakati in nadomestni plakati (20 % potrebne količine plakatov) morajo biti dostavljeni na naslov izvajalca najkasneje do ponedeljka do 08.30 ure dopoldan. V kolikor je ta dan, dela prost dan, velja to za prvi naslednji delovni dan. V primeru zakasnitve dostave plakatov ima izvajalec pravico prestaviti plakatiranje na naslednji možni termin. Naročnik v tem primeru soglaša z višjo ceno storitve po ceniku. Naročnik lahko preostale plakate prevzame v roku enega tedna od zaključka plakatiranja. V kolikor naročnik v roku enega tedna ne prevzame preostalih plakatov, preidejo le ti neodplačno v last izvajalca.