Oglaševanje

Na podlagi  17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/99 in 15/2004), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),  Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, ob pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljiščih (Uradni list RS, št. 114/03), Odloka o komunalnih taksah v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 26/01),  v skladu s 14. členom Odloka o uporabi celostne grafične podobe in sistema zunanjega označevanja v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 19/97 ) ter 3., 25. in 241. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.25/83, 36/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.10/91, 13/93 in 66/93) je Občinski svet občine Piran na 15. redni seji dne 15. 7. 2004 sprejel http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=b5b88453-33d3-4541-939e-aaddac07f9ed

Odlok o komunalnih taksah
https://www.piran.si/act/42151

Cenik plakatiranja 1. 6. 2024 dalje 

Format plakata

Plakatiranje

Komunalna taksa

Skupaj (na teden)

Plakatno mesto B1

5,60€/teden + DDV

2,51€/teden

9,34€/teden

Bela podlaga in dvojezična prilepka

2,50€/teden+ DDV

 

3,05€/teden

Manipulativni stroški ( društva s sedežem v Občini Piran, humanitarne organizacije, idr,….)

2,50€/teden + DDV

Oproščeno – 13.člen Odloka o občinskih taksah v Občini Piran

3,05€/teden

Pojasnila:

  • Plakatiranje se izvaja na osnovi Splošnih pogojev plakatiranja.
  • Termin plakatiranja je 7 dni, po tem roku nastopi nov termin za 7 dni.
  • Plakatno mesto predstavlja površino 70 cm X 100 cm (B1 – pokončno).
  • Prilepke so dodatki k plakatom, ki se prilepijo k plakatu. Prilepke je potrebno dostaviti ločeno.
  • Bela podlaga se nalepi v primeru, ko je plakat manjši od formata B1.
  • V primeru, da besedilo plakata ni v skladu z zahtevami o dvojezičnosti Avditorij zavrne naročilo za plakatiranje.
  • Plakatira se ob ponedeljkih in sredah. V kolikor je ponedeljek ali sreda dela prost dan se opravi plakatiranje naslednji dan.

                                                                                                                                                                                                                                                     Direktor: Borut Bažec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


SPLOŠNI POGOJI PLAKATIRANJA
1. člen

Naročila za plakatiranje se sprejemajo izključno v pisni obliki, v sprejemni pisarni Avditorija Portorož-Portorose, Senčna pot 8 A (v nadaljevanju izvajalec), v času od ponedeljka do petka od 08.00 do 14.00 ure, prav tako vse morebitne spremembe in dopolnitve.
Pogoj za pričetek plakatiranja je vnaprej plačana storitev na podlagi izstavljenega računa na blagajni Avditorija. Naročnik, ki nima poravnanih zapadlih obveznosti, ne more naročiti plakatiranja oziroma se izvedbo plakatiranja lahko odkloni.

2. člen

Plakatiranje se obračuna po ceni, ki je veljavna na dan plakatiranja. Obračunska enota za oglaševanje  je 7 dni.

3. člen

Rezervacija plakatiranja je potrjena z dnem, ko je plačan predračun oziroma skladno s pogodbo o plakatiranju.

4. člen 

Lepljenje plakatov predvidoma traja 1 dan, v kolikor ni moteno s strani nepredvidljivih okoliščin (vremenske razmere, zapore cest, idr.).

5. člen

Plakati in nadomestni plakati (20 % potrebne količine plakatov) morajo biti dostavljeni na naslov izvajalca najkasneje do  ponedeljka do 08.30 ure dopoldan. V kolikor je ta dan, dela prost dan, velja to za prvi naslednji delovni dan. V primeru zakasnitve dostave plakatov ima izvajalec pravico prestaviti plakatiranje na naslednji možni termin. Naročnik  v tem primeru soglaša z višjo ceno storitve po ceniku. Naročnik lahko preostale plakate prevzame v roku enega tedna od zaključka plakatiranja. V kolikor naročnik v roku enega tedna ne prevzame preostalih plakatov, preidejo le ti neodplačno v last izvajalca.

6. člen

Odgovornost  za izgled in vsebino plakatov in ostalih oglasnih sporočil ter spoštovanje zakonskih predpisov nosi naročnik sam. Prepovedano je oglaševanje ali reklamiranje drog, alkohola, tobaka in tobačnih izdelkov, nasilja ipd.

7. člen

V skladu z Zakonom o medijih morajo biti plakati v slovenščini oziroma v slovenskem prevodu, na dvojezičnem območju Občine Piran (Piran, Portorož, Lucija, Sečovlje, Strunjan) pa morajo biti napisi v slovenskem in italijanskem jeziku v skladu z Ustavo republike Slovenije, zakoni in Statutom ter odloki Občine Piran.

8. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo plakate naročnika enakomerno porazdelil po lokacijah. Naročnik nima možnosti izbire lokacij, lahko pa izrazi želje, ki se v okviru možnosti upoštevajo.

9. člen

Osnova za obračun plakatiranja je plakatno mesto velikosti B1 (100 cm x 70 cm) pokončno. V kolikor je format plakata manjši, se nalepi na belo podlago, ki se obračuna po ceniku.

10. člen

Izvajalec sproti nadzoruje stanje na terenu in odpravlja nepravilnosti. Izvajalec ne odgovarja za škodo povzročeno s strani tretje osebe. V primeru ko naročnik ne dostavi rezervnih oziroma nadomestnih plakatov, ima izvajalec pravico nadomestiti potrgane in kakorkoli poškodovane plakate z belo podlago ali drugimi plakati, naročnik pa nima pravice uveljavljati zahteve po znižanju plačila.

11. člen

Reklamacije se upoštevajo, v kolikor naročnik natančno opredeli napake. Izvajalec se obvezuje, da bo napake odpravil najkasneje v roku 24 ur od prejema pisne reklamacije. Reklamacije po poteku plakatne akcije se ne upoštevajo.

12.člen

Splošni pogoji plakatiranja so izobešeni na vidnem mestu v sprejemni pisarni Avditorija Portorož-Portorose in objavljeni na spletni strani www.avditorij.si.

V Portorožu, 7.5.2024
direktor Borut Bažec